Privacyverklaring
3 minuten van kasteel Tongelaar
midden in de natuur
kortom: Prima Toeven

Privacyverklaring B&B Prima Toeven

B&B Prima Toeven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. B&B Prima Toeven gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. In deze verklaring lees je hoe B&B Prima Toeven omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens die B&B Prima Toeven verwerkt
B&B Prima Toeven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. B&B Prima Toeven verwerkt persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, internetbrowser en apparaat type indien nodig en inloggegevens indien nodig en door jou verstrekt voor de opdracht en/of dienst aan B&B Prima Toeven. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens bestaat bijvoorbeeld uit het afhandelen van jouw betaling, verzenden van informatie of wijziging over de diensten van B&B Prima Toeven, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij je te kunnen leveren, B&B Prima Toeven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
B&B Prima Toeven bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn en vervolgens verwerkt of zolang als bij wet verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
B&B Prima Toeven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
B&B Prima Toeven maakt gebruik van analysetools Google Analytics. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd en gegevens delen is uitgeschakeld. Ook wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

B&B Prima Toeven heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van eventueel vermeldde link- of paginaverwijzingen op www.primatoeven.nl en is hier ook niet verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B&B Prima Toeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen. Onze gegevens zijn te vinden op de pagina contact. Om er zeker  van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
B&B Prima Toeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.

Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.